Habitat


Habitat er levestedet til ett individ hvor området er best tilpasset for arten å overleve. Alle arter har ett særegent behov og habitatet må tilpasses til hvilken type art som skal leve der. Salamander, frosk og fugl er tre av de artene vi har spesialisert oss på å lage habitater til.


Stor salamander er en utrydningstruet salamander art og det er viktig å ivareta vern av habitatene deres. Vedlikehold av eksisterende dammer og er en av tiltakene som utføres av Amfibie Service AS

Spissnutefrosk er en utrydningstruet froske art og det er viktig å ivareta vern av habitatene deres. Vedlikehold av eksisterende dammer og habitater er en av tiltakene som utføres av Amfibie Service AS